gps

Wspó?czesne rozwi?zania technologiczne firm transportowych

Wspó?czesne rozwi?zania technologiczne firm transportowych
autorem artyku?u jest Pawe? Ku?ma

Podstaw? sukcesu wszystkich przedsi?biorstw jest racjonalne gospodarowanie. Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala nie tylko na maksymalizacj? zysku, ale przyczynia si? tak?e do zwi?kszenia jako?ci obs?ugi klienta. Doskonale wiedz? o tym zarz?dzaj?cy firmami transportowymi, w których szczególnego znaczenia nabra?o ostatnimi laty planowanie oraz racjonalne podejmowanie decyzji.

552258_france_mapW przedsi?biorstwach specjalizuj?cych si? w us?ugach transportowych, niezwykle istotne jest minimalizowanie strat czasu i zu?ycia paliwa. Zwi?zane jest to z konieczno?ci? w?a?ciwej alokacji ?rodków w ?a?cuchach logistycznych oraz racjonalnego planowania przewozów. W przedsi?biorstwach transportowych straty zarówno czasu jak i paliwa najcz??ciej wynikaj? z:
– niew?a?ciwego doboru tras przejazdów,
– braku komunikacji mi?dzy kierowcami a dyspozytorem,
– braku bezpo?redniej kontroli nad realizacj? zada?,
– realizacji tzw. „pustych przewozów”,
– nadu?y? pracowników.

Aby wyeliminowa? zjawiska niepo??dane dla prawid?owego dzia?ania firm spedycyjnych, konieczne jest pod??anie za wspó?czesnymi rozwi?zaniami technologicznymi. Dlatego te?, coraz wi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? tzw. systemy zarz?dzania flot? pojazdów, których wspóln? cech? jest d??enie do zwi?kszania wydajno?ci pracy, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Systemy zarz?dzania taborem, s? doskona?ym sposobem na minimalizowanie strat paliwa oraz inteligentne planowanie przejazdów. Dzi?ki wykorzystaniu technologii GPS pozwalaj? one m.in. na:
pe?ny nadzór nad pojazdami i pracownikami,
umo?liwiaj? okre?lenie aktualnej lokalizacji pojazdu,
rozliczanie czasu jazdy i postojów, przebytych odleg?o?ci, czy
zmierzenie efektywno?ci wykonania zleconych zada?.

Systemy monitorowania pojazdów daj? zarz?dzaj?cym szeroki zakres narz?dzi raportuj?cych – od prostych zestawie? przedstawiaj?cych zu?ycie paliwa, po kompleksowe narz?dzia obrazuj?ce efektywno?? wykonywanej pracy oraz uwidaczniaj?ce s?abe punkty dzia?alno?ci.

Warto równie? wspomnie? o mo?liwo?ciach jakie daje wiele z dost?pnych na rynku systemów w zakresie utrzymania komunikacji mi?dzy kierowcami, a osob? koordynuj?c?. Wykorzystanie modu?u GSM/GPRS umo?liwia np. wysy?anie krótkich wiadomo?ci tekstowych, instrukcji, czy zdalne delegowanie zada? do wykonania.

W dobie powszechnego skomputeryzowania nie mo?e by? ju? miejsca na dzia?anie tylko ?i wy??cznie na podstawie intuicji, czy przypuszcze?. Nie dziwi wi?c coraz powszechniejsze stosowanie systemów zarz?dzania flot? oraz malej?ce koszty ich wdro?enia. Najprostszy system zarz?dzania flot? pojazdów to wydatek rz?du kilku tysi?cy z?otych, co w prze?o?eniu na potencjalne oszcz?dno?ci, wydaje si? by? niewielkim wydatkiem.Xtrack.pl – systemy monitorowania pojazdów

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #color lcd screen   #exact location   #gps   #gps device   #system