Nawigacja

Urz?dzenia GPS w s?u?bie drogowców…

Urz?dzenia GPS w s?u?bie drogowców…
autorem artyku?u jest Pawe? Ku?ma

Nawigacje samochodowe staj? si? w naszym kraju coraz powszechniejsze. Chyba prawie ka?dy kierowca u?ywa? kiedy?, b?d? te? spotka? si? z tymi urz?dzeniami. O ile jeszcze kilka lat temu dziwi? na polskich drogach widok tajemniczego ?wiecide?ka umieszczonego w okolicach przedniej szyby, co bardziej luksusowych pojazdów, o tyle dzisiaj nawigacje samochodowe mo?emy spotka? praktycznie na ka?dym kroku.

236994_car_navigation_system_by_gps_2Prostsze systemy u?atwiaj? znalezienie najw?a?ciwszej drogi, a te bardziej zaawansowane umo?liwiaj? zarz?dzanie nawet du?? flot? pojazdów. Z mniej, lub bardziej zaawansowanych systemów nawigacyjnych korzystaj? dostawcy pizzy, kurierzy, listonosze, czy przedstawiciele handlowi. Coraz cz??ciej jednak systemy te mo?emy spotka? tak?e w bardziej nietypowych pojazdach, jak np. pojazdy firm komunalnych takie jak piaskarki, ?mieciarki, czy zamiatarki ulic.

Na co w ?mieciarce GPS?

Takie pytanie pada nie tylko ze strony kierowców pracuj?cych w s?u?bie komunalnej. Cz?sto podnoszony jest argument, ?e to „strata pieni?dzy”, ?e „pojazdy te je?d?? po sta?ych trasach”, po co wi?c w takim poje?dzie system GPS?. Odpowied? jest niezwykle prosta – po to aby mie? kontrol? nad wykonywan? prac? oraz aby zwi?ksza? jej efektywno??.

Niestety w Polsce w dalszym ci?gu przedsi?biorstwa ponosz? olbrzymie straty w wyniku dzia?a? nieuczciwych pracowników. W firmach posiadaj?cych flot? pojazdów, rozwi?zaniem w takich sytuacjach mog? by? systemy lokalizacji, które dzi?ki wykorzystaniu technologii GPS umo?liwiaj? mi?dzy innymi:

* pe?n? kontrol? nad gospodark? paliwow?,
* kontrol? nad wydajno?ci? pracy poszczególnych pracowników, brygad,
* kontrol? sposobu wykorzystania pojazdów.

Na pierwszy rzut oka, wydaje si?, ?e korzy?ci z tego rozwi?zania osi?gaj? jedynie pracodawcy, a co z pracownikami? Otó?, efektywniejsze gospodarowanie, musi wp?yn?? na lepsz? kondycj? finansow? ca?ego przedsi?biorstwa, tak?e i jego pracowników. A przecie? je?li pracownik nie ma sobie nic do zarzucenia, ?adna kontrola i nadzór nad prac? nie powinny by? dla niego przeszkod?. Mimo tego, wielu zarz?dzaj?cych nie potrafi podj?? decyzji o wprowadzeniu systemu zarz?dzania flot? pojazdów, w?a?nie z uwagi na opory pracowników. Nale?y jednak pami?ta?, ?e opory przed zmianami, s? normalnym zjawiskiem w ka?dej organizacji, dlatego decyduj?c o wprowadzeniu usprawnie? konieczne jest w?a?ciwe motywowanie pracowników oraz informowanie ich o korzy?ciach z tego p?yn?cych.Kontrola pojazdów i maszyn oparta na satelitarnym systemie lokalizacji Gps

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#tomtom nawigacja

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy