gps

Sprawd? czy twoja nawigacja samochodowa nie ?amie europejskich licencji!

Sprawd? czy twoja nawigacja samochodowa nie ?amie europejskich licencji! autorem artyku?u jest Marcin Osi?ski Licencje Sisvel – co to jest SISVEL to spó?ka zarz?dzaj?ca patentami,

Sprawd? czy twoja nawigacja samochodowa nie ?amie europejskich licencji!
autorem artyku?u jest Marcin Osi?ski

Licencje Sisvel – co to jest
SISVEL to spó?ka zarz?dzaj?ca patentami, która w ci?gu ostatnich 25 lat sta?a si? liderem promowania innowacji oraz licencjonowania patentów, a tak?e podnoszenia warto?ci patentów. SISVEL umo?liwia u?ytkownikom zdobycie praw patentowych niezb?dnych dla konkretnego standardu technologicznego od wielu posiadaczy patentu, w ramach jednej transakcji, dostarczaj?c kompleksowych licencji w ramach patentów technologicznych.

notatanik-elektron-1Technologia Audio MPEG jest chroniona przez ca?y pakiet patentów nale??cych do wielu firm
maj?cych siedziby na ca?ym ?wiecie.Jedn? z najwa?niejszych licencji dla produktów odtwarzaj?cych mp3 jest licencja Sisvel (w Europie) i Audio MPEG (w USA).

Ka?de wprowadzone na rynek europejski urz?dzenie umo?liwiaj?ce odtwarzanie plików mp3 musi mie? op?acon? przez producenta lub importera licencje Sisvel. W innym przypadku sprz?t taki nie powinien trafi? w ogóle do obrotu na terenie UE. Jednak na rynku jest wiele urz?dze? pochodz?cych z prywatnego importu czy wr?cz z przemytu, bez wykupionej licencji.

Jak si? ustrzec
Przed zakupem urz?dzenia PNA warto sprawdzi? czy w?a?ciciel marki deklaruje zgodno?? produktu z obowi?zuj?cymi licencjami. Dobrym przyk?adem mog? by? np. urz?dzenia marki Navix. Dystrybutor opublikowa? o?wiadczenie w którym informuje o uregulowaniu wszelkich zobowi?za? licencyjnych. O?wiadczenie mo?na znale?? na stronie produktu.

Pami?taj, zanim wydasz pieni?dze, sprawd? czy produkt który chcesz kupi? nie narusza praw licencyjnych.Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy