Nawigacja

Skuteczne zarz?dzanie flot? samochodów firmowych

Skuteczne zarz?dzanie flot? samochodów firmowych
Skuteczne zarz?dzanie flot? samochodów firmowych autorem artyku?u jest Grzegorz Nowakowski Ka?dy, kto kiedykolwiek mia? do czynienia z przewozem towarów lub osób, zdaje sobie spraw? z

Skuteczne zarz?dzanie flot? samochodów firmowych
autorem artyku?u jest Grzegorz Nowakowski

Ka?dy, kto kiedykolwiek mia? do czynienia z przewozem towarów lub osób, zdaje sobie spraw? z tego, jak wa?ny jest wybór wysokiej jako?ci cz??ci do samochodów. Zarz?dzanie flot? powinno by? jak najbardziej efektywne, w tym celu coraz cz??ciej wykorzystuje si? najró?niejsze systemy monitoringu kierowców. Tego typu dzia?ania maj? spowodowa? zmniejszenie kosztów, a przede wszystkim zu?ycia benzyny, poniewa? pracownik poddawany ci?g?ej kontroli nie b?dzie za?atwia? spraw prywatnych samochodem s?u?bowym. Ich celem jest równie? usprawnienie komunikacji wewn?trznej – zarz?dzanie flot? opiera si? przecie? na sta?ym kontakcie pomi?dzy kierownikiem, a kierowc?.

162128_gps_at_workW sytuacji kryzysowej, takiej jak wypadek samochodowy lub opó?nienie, szybki przep?yw informacji jest na wag? z?ota. Nawet je?li zaopatrzyli?my ju? w najnowocze?niejsze urz?dzenia, zarz?dzanie flot? nie b?dzie jeszcze wystarczaj?co skuteczne, je?li nie zadbamy o odpowiednie wyposa?enie pojazdów. Samochody powinny by? przede wszystkim sprawne i dobrze dostosowane do aktualnie panuj?cych warunków atmosferycznych. Niezwykle wa?n? rol? odgrywaj? opony i felgi aluminiowe, poniewa? w znacznym stopniu wp?ywaj? one na bezpiecze?stwo jazdy.

Nie trzeba nikomu t?umaczy?, ?e od tego, jakie wybierzemy opony (letnie, zimowe lub uniwersalne) mo?e zale?e? nie tylko skuteczno?? i szybko?? organizowanego przez nas przewozu, ale równie? zdrowie i ?ycie pracownika. Nawet najbardziej do?wiadczony kierowca nie b?dzie umia? jecha? po lodzie i ?niegu na oponach letnich. Zawsze wi?c trzeba pami?ta? o tym, by jeszcze przed nadej?ciem mrozów wymieni? opony na zimowe. Nie ka?dy zdaje sobie z tego spraw?, ?e felgi aluminiowe to nie tylko ozdobne, metalowe obr?cze, które nak?adamy na opony, ale równie? cz??? wyposa?enia samochodu, która odpowiada za dobr? sztywno?? opon podczas pokonywania zakr?tów. Ich zadaniem jest równie? równomierny opór toczenia opony i wentylacja niektórych elementów uk?adu hamulcowego. Wysokiej jako?ci felgi aluminiowe w znacznym stopniu wp?ywaj? na komfort jazdy, ale równie? gwarantuj? swoim u?ytkownikom zachowanie bezpiecze?stwa. Je?li naprawd? zale?y Ci na efektywnym i niezawodnym transporcie, dzi?ki któremu zyskasz zaufanie kluczowych dla rozwoju firmy klientów, z pewno?ci? zainteresuje Ci? oferta cenionych na ca?ym ?wiecie opon i felg aluminiowych.

A to już wiesz?  Zły stan techniczny najczęstszą przyczyną wymiany samochodów firmowych w sektorze MŚP.PozycjonowanieReklama w internecie

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy