Wiadomości branżowe

Rekordowe przychody i produkcja Serinus w 2013 roku

2013 jest kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Serinus Energy. Dzięki przejęciu w czerwcu Winstar Resources oraz systematycznie rosnącej produkcji na Ukrainie, Spółka osiągnęła 47 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży ropy i gazu, co daje kwotę niemal 150 mln USD. Średnia produkcja (netto dla Serinus) w 2013 roku wyniosła 4.081 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, czyli o 54 proc. więcej niż w

2013 jest kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Serinus Energy. Dzięki przejęciu w czerwcu Winstar Resources oraz systematycznie rosnącej produkcji na Ukrainie, Spółka osiągnęła 47 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży ropy i gazu, co daje kwotę niemal 150 mln USD. Średnia produkcja (netto dla Serinus) w 2013 roku wyniosła 4.081 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie, czyli o 54 proc. więcej niż w 2012 roku. Blok L w Brunei został objęty odpisem aktualizacyjnym.

 

Podsumowanie

 • W czerwcu Serinus Energy (wtedy pod nazwą Kulczyk Oil Ventures) ostatecznie przejęło kanadyjską spółkę Winstar Resources. Aktywa nowego podmiotu obejmują koncesje w Brunei, Syrii, Tunezji, Rumunii oraz na Ukrainie. Rezerwy typu 2P wzrosły dzięki tej transakcji o 11,5 MMboe i osiągnęły poziom 20,5 MMboe.
 • Średnia produkcja netto dla Serinus wyniosła 4.081 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie w porównaniu do 2.655 boe/d w 2012 r. W IV kwartale średnie dzienne wydobycie osiągnęło poziom 5.088 boe.
 • Ceny gazu na Ukrainie nadal utrzymują się na korzystnych poziomach. W 2013 roku płacono 11,21 USD za tysiąc stóp sześciennych surowca. W Tunezji, baryłka ropy kosztowała 111,08 USD.
 • Przychody ze sprzedaży ropy i gazu za 2013 r. wyniosły 146,7 mln USD, co oznacza wzrost o 47 proc. w porównaniu do 2012 r.
 • Przepływy środków z działalności operacyjnej osiągnęły poziom 55,1 mln USD za cały rok oraz 14,6 mln USD za czwarty kwartał w porównaniu do odpowiednio 33,3 mln USD oraz 9,4 mln USD (wzrosty 65,5 proc. oraz 55 proc.)
 • Przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty należności koncesyjnych osiągnął poziom 112,2 mln USD w porównaniu do 80 mln USD w 2012 r., co oznacza wzrost o 40 proc.
 • Wartość retroaktywna netto (netback) w 2013 wyniosła 45,43 USD za boe w porównaniu do 48,88 USD w 2012 r. Niewielki spadek jest efektem niższego wyniku na Ukrainie (41,69 USD/boe) zamortyzowanego przez wysoki netback w Tunezji ? 68,68 USD/boe.
 • Spółka zależna ? KUB-Gas wypłaciła w 2013 roku 32,5 mln USD dywidendy.
 • Wcześniejsza spłata 10 mln USD z kredytu EBOR. Dzięki zwiększaniu wydobycia na Ukrainie oraz dobrym wynikom finansowym, Spółka wcześniej wywiązała się z zobowiązań wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Nie było także potrzeby podejmowania drugiej transzy kredytu.
 • Strata netto Serinus za 2013 rok wynosi 57,5 mln USD, w wyniku odpisu związanego z Blokiem L w Brunei, zaś zysk brutto bez uwzględniania odpisu wyniósł 25,5 mln USD (8,8 mln USD w 2012)
 • Serinus razem z Petroleum Brunei nadal prowadzą ocenę dotychczasowych działań i wykonanych odwiertów, zaś celem jest wypracowanie dalszych kroków dotyczących Bloku L. Tym niemniej Serinus dokonał pełnego odpisu inwestycji w Brunei, w wysokości 83 mln USD, w efekcie prac, które nie przyniosły dotychczas pozytywnych efektów.
 • Dwie nowe umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,  w ramach których Spółka otrzyma 60 mln USD z przeznaczeniem na działalność w Tunezji.

 

Produkcja

Wydobycie Serinus Energy odbywa się na Ukrainie, gdzie w ciągu 2013 r. średnia produkcja wyniosła 3.319 boe/d, oraz w Tunezji ? średnio 762 boe/d. Wynik jest o 54 proc. wyższy niż w 2012 r. Średnie wydobycie w Tunezji odnosi się do pełnych 12 miesięcy, a nie do okresu od momentu przejęcia Winstar. Od czerwca, produkcja z tunezyjskich pól wynosi średnio 1.512 boe/d.

83 proc. produkcji stanowił gaz ziemny (95 proc. w 2012), którego średnie dzienne wydobycie, netto dla Spółki, wynosiło ponad 578 tys. m sześc. (w porównaniu do średnio 427,6 tys. m sześc. dziennie w 2012 r.)

 

Perspektywy na 2014 r.

Serinus Energy planuje wykonać cztery nowe odwierty na Ukrainie. Prace wiertnicze finansowane będą ze środków generowanych przez bieżącą działalność. Ze względu na zmieniające się ceny gazu, program prac może zostać ograniczony.

Budżet na nakłady inwestycyjne na najbliższy rok wynosi 55 mln USD. Środki zostaną wykorzystane m.in. na:

 • Stymulację 5 odwiertów na Ukrainie, w tym: NM-3, O-11, O-15, K-3 oraz O-24;
 • Wykonanie dwóch odwiertów na polu Sabria w Tunezji. Każdy z nich kosztować będzie ok. 14,4 mln USD (6,5 mln USD udziału Serinus), a planowo prace przy każdym z nich potrwają 70 dni. Rozpoczęcie pierwszego odwiertu zaplanowane jest na koniec maja.
 • Wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych na terenie Rumunii. Rozpoczęcie pierwszego odwiertu zaplanowane jest na wrzesień. Ponadto, Spółka planuje również zebranie nowych danych sejsmicznych 3D z obszaru ok. 180 km?. Badania te także rozpoczną się we wrześniu.
 • Prace modernizacyjne przy czterech odwiertach w Tunezji: ECS-1, EC-1, CS Sil-1 oraz CS Sil-10. Odwierty ECS-1 i EC-4 poddane zostaną również stymulacji.

6 marca 2014 r. Serinus Energy uruchomiła nową stację przetwórstwa gazu, obsługującą pola Makiejewskoje oraz Olgowskoje. Przewiduje się, że dzienna produkcja, dotychczas ograniczana przez możliwości systemu, wzrośnie już w najbliższym czasie o 142 tys. m sześć. gazu dziennie.

Celem Spółki na koniec roku 2014 jest wzrost produkcji o 30-35 proc.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 3 kontynentach, m.in. na Ukrainie w Tunezji, Brunei i Rumunii. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy