Privacy

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie u?yczamy zgromadzonych informacji o U?ytkownikach innym podmiotom, chyba ?e dzieje si? to za wyra?n? zgod? lub na ?yczenie U?ytkownika lub poprzedzone jest to nakazem instytucji uprawnionej do uzyskania takich danych, w przypadku naruszenia przez U?ytkownika przepisów prawa.

Numery IP
Podobnie jak wi?kszo?? innych serwisów internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawieraj? Twój numer IP, nazw? sieciow? komputera (host), Twojego dostawc? Internetu, informacje o przegl?darce, z której korzystasz, czas jaki sp?dzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystaj?c z naszego serwisu.

Pliki cookies
U?ywamy plików cookies (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis, zapisywane s? one przez przegl?dark? na Twoim dysku twardym. Dzi?ki plikom cookies mo?emy uzyskiwa? podstawowe informacje o tym, jak cz?sto odwiedzasz nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Ci? interesuj?, umo?liwia nam to udoskonalanie naszego serwisu. Je?eli nie chcesz, aby pliki cookie by?y zapisywane na Twoim komputerze, mo?esz t? opcj? wy??czy? w swojej przegl?darce.

Reklama w serwisie
Na naszej stronie ponadto wy?wietlamy pochodz?ce z zewn?trznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) u?ywaj? takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW. W momencie wy?wietlania si? ich reklam na naszej stronie podczas Twoich odwiedzin nast?puje przes?anie reklamodawcom informacji zawieraj?cych Twój adres IP, dostawc? Internetu, typ przegl?darki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informacj? o zainstalowaniu dodatku Flash. Przesy?ane informacje s?u?? do wy?wietlania u?ytkownikom bardziej precyzyjnych reklam (na przyk?ad reklamy sklepów w Lublinie serwowane u?ytkownikowi z tej miejscowo?ci) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcze?niej (pokazywanie reklam firm finansowych u?ytkownikowi który cz?sto odwiedza strony finansowe).

Pliki cookie DoubleClick DART
Ponadto mo?emy wykorzystywa? pliki cookie DART, dla celów wy?wietlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, u?ywaj?ce systemu reklamowego DoubleClick (w??czaj?c w to niektóre reklamy Google AdSense). Plik ten u?ywany jest do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowa? (”interest based targeting”). Reklamy dobierane b?d? na podstawie historii stron, które odwiedzi?e?/a?. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalaj?ce na indentyfikacj? u?ytkownika”. NIE ?ledzi on informacji osobistych, jak Twoje imi?, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Mo?esz w ka?dej chwili wy??czy? ten system na tej stronie http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Adresy mailowe pochodz?ce z korespondencji
Wszyscy U?ytkownicy naszego serwisu maj? mo?liwo?? bezpo?redniego kontaktu mailowego z naszym serwisem poprzez dost?pne na stronach adresy mailowe lub formularze kontaktowe. Przechowujemy korespondencj? ze swoimi u?ytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiaj?ce si? zapytania. Jednocze?nie gwarantujemy, ?e adresy w ten sposób nabyte nie b?d? u?ywane do korespondencji z U?ytkownikiem w celu innym ni? przez niego okre?lony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach mo?e si? odbywa? tylko za uprzedni? zgod? U?ytkownika. Celem tych dzia?a? jest podnoszenie jako?ci us?ug.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x