gps

Monitoring samochodowy

Monitoring samochodowy
autorem artyku?u jest Walenty Matuszczak

Systemy Monitorowania Aut GPS, b?dziemy krótko je nazywa? SMAGPS, s? przeznaczone dla odbiorców indywidualnych oraz przedsi?biorstw, które d??? do optymalizacji funkcjonowania transportu samochodowego przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnej technologii w zakresie ochrony pojazdów.

1147988_old_maritime_mapSMAGPS znajduj? zastosowanie wsz?dzie tam gdzie potrzebne jest maksymalne bezpiecze?stwo kierowcy, pojazdu i ?adunku. Sprawdzaj? si? w sytuacjach, gdy potrzebna jest precyzyjna informacja o po?o?eniu, czasie przejazdu, pr?dko?ci oraz innych parametrach eksploatacji pojedynczych samochodów lub flot pojazdów.

SMAGPS skutecznie wspieraj? dzia?ania na rzecz optymalnego i oszcz?dnego zarz?dzania transportem oraz logistyk?.

Jak dzia?aj??
Obrazek
Sk?adaj? si? z dwóch podstawowych elementów: niewielkich rozmiarów modu?u montowanego w poje?dzie i serwerów w SMAGPS.

Wewn?trz modu?u znajduj? si?: odbiornik GPS wyznaczaj?cy, na podstawie sygna?u satelitarnego, pozycj? samochodu oraz nadajnik GSM transmituj?cy dane do serwerów SMAGPS. Urz?dzenie posiada styki do pod??czenia uk?adu antynapadowego (tzw. czerwony guzik), uk?adu autoryzacji oraz szereg wej?? i wyj?? umo?liwiaj?cych interaktywne wspó?dzia?anie z uk?adami zamontowanymi w samochodzie np. systemem alarmowym, immobilizerem, sond? poziomu paliwa, wska?nikiem temperatury w ch?odni, stacyjk? itd.

Wszystkie zbierane dane s? archiwizowane w pami?ci urz?dzenia. Je?eli nadajnik GSM znajduje si? w zasi?gu sieci operatora, dane te wraz z informacj? o po?o?eniu przesy?ane s? do serwerów SMAGPS. W przypadku chwilowej utraty ??czno?ci GPRS, system automatycznie przechodzi na komunikacj? SMS-ow?.

Urz?dzenie ze wzgl?du na swoje ma?e gabaryty mo?e by? zamontowane w jednym z kilkudziesi?ciu miejsc w poje?dzie, w zwi?zku z czym jest bardzo trudne do wykrycia. Po?o?enie modu?u, z zasady, znane jest tylko autoryzowanemu instalatorowi. Dzi?ki temu z?odziej nie jest w stanie wymusi? na u?ytkowniku podania informacji o usytuowaniu urz?dzenia. Modu? wyposa?ony jest w uk?ad zasilania awaryjnego oraz posiada zaawansowane funkcje autokontroli, dzi?ki czemu wszelkie próby unieszkodliwienia czy nieprawid?owo?ci w dzia?aniu s? natychmiast sygnalizowane w SMAGPS. Serwery SMAGPS odpowiadaj? za nieprzerwan? 24 godzinn? obróbk? i dost?p do danych transmitowanych z urz?dze?.

SMAGPS zapewnia najwy?szy poziom ochrony pojazdu przed uprowadzeniem i kradzie??, a tak?e skutecznie wspiera dzia?ania na rzecz optymalnego i oszcz?dnego zarz?dzania transportem oraz logistyk?. SMAGPS sprawdza si? w sytuacjach, gdy potrzebna jest precyzyjna informacja o po?o?eniu, czasie przejazdu i pr?dko?ci dowolnego obiektu.

Mo?liwo?ci systemu:

* lokalizacja i wizualizacja po?o?enia pojazdu na cyfrowej mapie
* optymalizacja tras przejazdów
* rejestrowanie pr?dko?ci pojazdu
* nadzór nad temperatur? w dowolnej cz??ci pojazdu
* zliczanie przebytej odleg?o?ci
* autoryzacja kierowców i rejestracja czasu pracy
* kontrola poziomu i zu?yciu paliwa
* rejestracja miejsca tankowania
* ochrona przed nieautoryzowanym u?yciem pojazdu
* zabezpieczenie przed kradzie?? pojazdu

U?ytkownicy:

G?ównymi u?ytkownikami systemu SMAGPS s?:

* firmy spedycyjne, transportowe i kurierskie – monitorowanie i kontrola pracy pojazdów
* firmy handlowe – kontrola czasu i miejsca pracy regionalnych przedstawicieli i pracowników
* s?u?by interwencyjne – koordynacja i usprawnienie akcji w terenie
* klienci indywidualni – optymalne zabezpieczenie pojazdu przed kradzie??

Korzy?ci:

Stosowanie systemu SMAGPS przynosi wymierne korzy?ci:

* BEZPIECZE?STWO – 24 godzinna ochrona pojazdu przed kradzie??.
* PEWNO?? I SPOKÓJ – w razie potrzeby, natychmiastowa pomoc SMAGPS oraz s?u?b interwencyjnych.
* BEZP?ATNY dost?p do specjalnego oprogramowania poprzez Internet.
* OSZCZ?DNO?CI – mo?liwo?? rozliczenia pracownika z czasu pracy, przejechanej trasy, odwiedzonych miejsc, zu?ycia paliwa.Wskazówki dla pocz?tkuj?cych Webmasterów

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Auto   #centr   #centrach   #centrów   #dla   #Draft   #dym   #dze   #interactive intelligence   #komunikacji   #modu