gps Nawigacja

Atlas ?wiata, czy mo?e jednak GPS…

Atlas ?wiata, czy mo?e jednak GPS…
autorem artyku?u jest Pawe? Ku?ma

Ka?dy, komu zdarza si? podró?owa? autem nie tylko po sta?ych trasach, pewnie nie jeden raz stan?? przed pytaniem – „gdzie ja w?a?ciwie jestem?”. Wakacje, wyjazd do obcego miasta, podró? s?u?bowa, – to tylko kilka przypadków, kiedy u?wiadamiamy sobie, jak przydatna w samochodzie jest dobra mapa. Dzi?ki niej, sensu nabieraj? znaki drogowe umieszczone przy jezdni, a ?adne skrzy?owanie nie wydaje si? ju? takie straszne.
241437_gps_
Ale czy papierowa mapa jest taka idealna? Wydaje si?, ?e tak, wszak Anaksagoras pierwsz? map? sporz?dzi? ju? w VI wieku p.n.e., skoro wi?c mapy przetrwa?y tyle wieków – nie mog? by? wynalazkiem chybionym. Dobra mapa umo?liwia nie tylko znalezienie w?a?ciwej drogi w nieznanym miejscu, pozwala tak?e np. latem os?oni? wn?trze samochodu przed s?o?cem, okry? kierowc? przed deszczem w przypadku nag?ej konieczno?ci opuszczenia auta itp. Z pewno?ci? mo?na znale?? tak?e wiele innych zastosowa? tego uniwersalnego …kawa?ka papieru.

Ale czy mapa jest jedynym sprzymierze?cem kierowcy na drodze w nieznanym sobie miejscu? – otó? nie. Ka?dy kto cho? raz mia? okazje u?y? w samochodzie mapy w postaci elektronicznej, pr?dzej czy pó?niej wyrzuci ze schowka w aucie po?ó?k?e mapy.

Elektroniczna mapa, „zamkni?ta” w ma?ym pude?ku zwanym powszechnie nawigacj? samochodow?, b?d? GPS-em, wydaje si?, ?e ju? na dobre zago?ci?a w polskich kr??ownikach szos. Z dnia na dzie? przybywa coraz wi?cej u?ytkowników nawigacji, którzy nawet pokonywanej codziennie drogi do pracy nie wyobra?aj? sobie bez instrukcji p?yn?cych z urz?dzenia.

Rosn?ca popularno?? GPS-ów wynika w du?ej mierze z wygody jak? urz?dzenia nios? ich posiadaczom.

Podró? w nieznane miejsce nie poci?ga za sob? konieczno?ci przygotowywania zestawu tradycyjnych, papierowych map które mimo przyjaznych formatów zajmuj? wiele miejsca i nie zawsze daj? gwarancj? odnalezienia w?a?ciwej drogi, czy miejsca, g?ównie z powodu ma?ej szczegó?owo?ci map.

Wa?nym elementem przemawiaj?cym na korzy?? elektronicznych urz?dze? nawigacyjnych jest z pewno?ci? tak?e ich nie absorbuj?cy uwagi kierowcy, charakter. Mimo pojawiaj?cych si? co rusz w mediach informacjach o kierowcach, którzy bezgranicznie ufaj?c nawigacji, wjechali do jeziora, czy spadli w urwisko, mo?na z ca?? pewno?ci? stwierdzi?, ?e urz?dzenia te w znacznym stopniu poprawiaj? bezpiecze?stwo, eliminuj?c sytuacj?, w których w trakcie jazdy kierowcy konfrontuj? sytuacj? drogow? z map?, nierzadko roz?o?on? na przedniej szybie samochodu.

Z pewno?ci? z nawigacji samochodowej nie uczynimy parawaniku na przednia szyb?, czy okrycia g?owy, jednak w przeciwie?stwie do tradycyjnej mapy z papieru, mapy elektroniczne w przypadku np. wybudowania nowej drogi nie trac? na aktualno?ci, poniewa? mog? by? na bie??co aktualizowane.Kontrola pojazdów i maszyn oparta na satelitarnym systemie lokalizacji Gps

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Auto   #centr   #centrach   #centrów   #dla   #Draft   #dym   #dze   #interactive intelligence   #komunikacji   #modu